​​​​​​​Model: Kristina Zhaborovskaya
Muah: Liudmila Elkina
Stylist: Olga Miller
Photographer: Bugaenko Dmitry 
2019